Hoofdstuk 92: Referenties - Handboek met microbiologische criteria voor voedingsmiddelen (2023)

REFERENTIES

ADAS (2001a). De veilige slibmatrix. Richtlijnen voor de toepassing van zuiveringsslib op landbouwgrond. ADAS, Water UK en BRC. Editie. Geraadpleegd in juni 2019. Beschikbaar op:

http://adlib.everysite.co.uk/resources/000/094/727/SSMatrix.pdf

ADAS (2001b). De veilige slibmatrix. Richtlijnen voor de toepassing van rioolslib op industriële gewassen. ADAS, Water UK en BRC. Editie. Geraadpleegd in juni 2019. Beschikbaar op:

http://adlib.everysite.co.uk/resources/000/094/763/ASSIC.pdf

ACMSF (1992). Raadgevend Comité voor de microbiologische veiligheid van voedsel. Rapport over vacuümverpakking en bijbehorende processen. Londen, HMSO.

AOAC (1995). De Vereniging van Officiële Analytisch Chemici (AOAC). Officiële analysemethoden van de AOAC, editie, AOAC: Arlington, Virginia, VS.

ARCHER, D.L. (2004) Invriezen: een onderbenutte voedselveiligheidstechnologie? Int. J. Voedsel Microbiol. 2004, 90, 127-138.

BELL, C. & KYRIAKIDES, A. (2009) PathogeenEscherichiaHfdst 17 p. 581626 In 'Door voedsel overgedragen ziekteverwekkers', Eds. Clive de W. Blackburn & Peter J. McClure, editie, ISBN: 978-1-84569-362-6 Woodhead Publishing, VK.

BELL, C., NEAVES, P. & WILLIAMS, A. P. (2005) Voedselmicrobiologie en laboratoriumpraktijk. Oxford, VK, Blackwell Publishing.

BLACKBURN, CW de & McCLURE, PJ (2009) Campylobacter en Arcobacter. Kp. 20 p.718-762 In ‘Door voedsel overgedragen pathogenen’, Eds. Clive de W. Blackburn & Peter J. McClure, editie, ISBN: 978-1-84569-362-6 Woodhead Publishing, VK.

BRACKETT, R.E., OCASIO, W., WATERS, K., BARACH, J., & WAN, J. (2014) Validatie en verificatie: een praktisch, door de industrie aangestuurd raamwerk dat is ontwikkeld ter ondersteuning van de vereisten van de wet op de modernisering van de voedselveiligheid ( FSMA) van 2011. Voedselbeschermingstrends november/december 410-425.

BRITISH STANDARDS INSTITUTION (BSI) (2015). BS EN ISO 7218:2007 +A1:2013 Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders. Algemene vereisten en richtlijnen voor microbiologische onderzoeken. Londen, Engeland: BSI. 2015

CAMPDEN BRI (2004) Richtlijn 46: Evaluatie van de houdbaarheid van producten voor gekoelde levensmiddelen. ISBN:0-905942-65-5 Campden BRI, VK.

CAMPDEN BRI (2006) Richtlijn 51: Pasteurisatie: een praktische gids voor de voedingsindustrie. Editie ISBN:978-0-905942-896 Campden BRI, VK.

CAMPDEN BRI (2007) Richtlijn 43: Handboek van microbiologische methoden voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Editie ISBN:978-0-905942-93-3 Campden BRI, VK.

CAMPDEN BRI (2012) Review 1: Catalogus van snelle microbiologische methoden. Editie ISBN:978-0-907503-72-9 Campden BRI, VK.

CAMPDEN BRI (2013) Richtlijn 9: Een praktijkcode voor microbiologische laboratoria die voedsel, drank en bijbehorende monsters hanteren. Editie ISBN:978-0-907503-74-3 Campden BRI, VK.

CAMPDEN BRI (2015) Richtlijn 74: Validatie en optimalisatie van thermische verwerkingssystemen: fornuizen, pasteurisatieapparaten en sous vide-systemen. ISBN:978-0-907503-80-4 Campden BRI, VK.

CAMPDEN BRI (2017) Richtlijn 52: vaststelling en gebruik van microbiologische criteria (normen, specificaties en richtlijnen) voor levensmiddelen. Editie ISBN:978-0907503-90-3 Campden BRI, VK.

KOELVOEDSEL VERENIGING (CFA). (2002). Microbiologische begeleiding voor AGF-leveranciers aan producenten van koelverse voedingsmiddelen (Micro-richtlijnen voor telers). CFA Ltd, Londen.

CODEX (1981): Verslag van de 17e zitting van de Codex-commissie voor voedselhygiëne, Washington, DC. 17-21 november 1980. ALINORM 81/13. Bijlage II, Algemene principes voor het vaststellen en toepassen van microbiologische criteria voor voedingsmiddelen. Codex Alimentarius Commissie, FAO, Rome.

CODEX (2003) Gedragscode Codex Alimentarius. Algemene principes van voedselhygiëne. CAC/RCP 1-1969. Herziening 4. Codex Alimentarius Commissie, Rome..

CODEX (2005) Procedurehandleiding Codex Alimentarius Commissie. ISBN:978-92-5-130341-2 Uitgegeven door het secretariaat van de Joint FAO/WHO Food Standards Program Edition. FAO, Rome.

CODEX (2007) Codex Alimentarius-richtlijn. Richtlijnen voor de toepassing van algemene beginselen van voedselhygiëne op de controle vanListeria monocytogenesbij voedingsmiddelen. CAC/GL 61 – 2007. Codex Alimentarius Commissie, Rome.

CODEX (2013a) Richtlijn Codex Alimentarius. Principes en richtlijnen voor het vaststellen en toepassen van microbiologische criteria met betrekking tot voedingsmiddelen. CAC/GL 21 – 1997. Herzien en omgedoopt tot 2013. Codex Alimentarius Commissie, Rome.

CODEX (2013b) Richtlijn Codex Alimentarius Commissie. Richtlijnen voor de validatie van controlemaatregelen voor voedselveiligheid. CAC/GL 69 – 2008 gewijzigd in 2013. Codex Alimentarius Commissie, FAO, Rome.

DEPARTMENT OF HEALTH (1994) Richtlijnen voor de veilige productie van door warmte geconserveerd voedsel. ISBN:011321801X Londen, HMSO.

DOYLE, M.P. (red.). (1989). Door voedsel overgedragen bacteriële pathogenen. Marcel-Dekker, Inc., New York.

DUIZER, E. EN KOOPMANS, M. (2009) Gastro-enteritisvirussen. Kp. 32 p.1161-1192 In ‘Door voedsel overgedragen pathogenen’, Eds. Clive de W. Blackburn & Peter J. McClure, editie, ISBN: 978-1-84569-362-6 Woodhead Publishing, VK.

EUROPESE COMMISSIE (1991) Richtlijn 91/492/EEG van de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 24.9.91 Nr. L268/1.

EUROPESE COMMISSIE (2005) Verordening (EG) nr. 2073/2005 van 15 november 2005 betreffende microbiologische criteria voor levensmiddelen. Publicatieblad van de Europese Unie L338/1, 22.12.2005.

EUROPESE COMMISSIE (2005) Verordening (EG) nr. 2074/2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten krachtens Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad en voor de organisatie van officiële controles krachtens Verordening (EG) ) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad, afwijkend van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854 /2004. Publicatieblad van de Europese Unie L338/27, 22.12.2005.

EUROPESE COMMISSIE (2006) Verordening (EG) nr. 1881/2006 van Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen. Publicatieblad van de Europese Unie L364/5, 20.12.2006.

EUROPESE COMMISSIE (2004) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne. Publicatieblad van de Europese Unie L139/1 van 30.4.2004.

EUROPESE AUTORITEIT VOOR VOEDSELVEILIGHEID (EFSA) (2004). Advies van het Wetenschappelijk Panel voor biologische gevaren opBacil cereusen andereBacilspp. bij levensmiddelen. Het EFSA-dagboek, 175, 1-49. doi:10.2903/j.efsa.2005.175

EUROPESE AUTORITEIT VOOR VOEDSELVEILIGHEID (EFSA) (2005). Advies van het Wetenschappelijk Panel voor biologische gevaren over het verzoek van de Commissie met betrekking totCampylobacterbij dieren en voedingsmiddelen. Het EFSA-journaal, 173, 1-10. doi: 10.2903/j.efsa.2005.173

EUROPESE AUTORITEIT VOOR VOEDSELVEILIGHEID (EFSA) (2007). Advies van het Wetenschappelijk Panel voor biologische gevaren over microbiologische criteria en doelstellingen op basis van risicoanalyse. EFSA Journal 462, 1-29. doi: 10.2903/j.efsa.2007.462

EUROPESE VOEDSELVEILIGHEIDSAUTORITEIT (EFSA) (2016) Risico's voor de volksgezondheid in verband met de aanwezigheid vanBacil cereusen andereBacilspp. inbegrepenBacil thüringenbij levensmiddelen. The EFSA Journal, 14(7), 4524. doi:10.2903/j.efsa.2016.4524

GMA (2009): GMA, Vereniging van kruideniersfabrikanten (2009) Controle vanSalmonellain voedingsmiddelen met een laag vochtgehalte. Geraadpleegd in juni 2019. Beschikbaar op:

HEALTH PROTECTION AGENCY (HPA) (2000) Richtlijnen voor de microbiologische kwaliteit van sommige kant-en-klare voedingsmiddelen die op het verkooppunt worden bemonsterd. Overdraagbare ziekten en volksgezondheid, 3 (3) 163-167.

HEALTH PROTECTION AGENCY (HPA) (2009) Richtlijnen voor het beoordelen van de microbiologische veiligheid van kant-en-klare voedingsmiddelen die op de markt worden gebracht. Londen:

Agentschap voor gezondheidsbescherming. november 2009. Geraadpleegd in juni 2019. Beschikbaar op:

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140714111812/http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1259151921557

HERSOM, A.C. & HULLAND, E.D. (1980). Ingeblikt voedsel - thermische verwerking en microbiologie. Editie. ISBN: 0443021228 Churchill Livingstone, New York, Edinburgh.

HUSS, HH, ABABOUCH, L., & GRAM, L. (2003). Beoordeling en beheer van de veiligheid en kwaliteit van zeevruchten. FAO Fisheries Technical Paper 444, i-vii, 1-230. ISBN:92-5-104954-8 FAO, Rome.

IID-studie (2000) Een rapport van de studie naar infectieuze darmziekten in Engeland. ISBN:0-11-322308-0 UK Food Standards Agency Londen: HMSO. Geraadpleegd in juni 2019. Beschikbaar op:

IID-onderzoek (2012) Het tweede onderzoek naar infectieuze darmziekten in de gemeenschap (IID2-onderzoek), FSA-projectnummer: B18021; UK Food Standards Agency, november 2012. Geraadpleegd in juni 2019. Beschikbaar op

https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/711-1-1393_IID2_FINAL_REPORT.pdf

ICMSF (1978). Internationale Commissie voor microbiologische specificaties voor voedingsmiddelen. Micro-organismen in voedingsmiddelen Boek 1. Hun betekenis en opsommingsmethoden. Editie ISBN:0802022936. Universiteit van Toronto Pers, Toronto.

ICMSF (1980). Internationale Commissie voor microbiologische specificaties voor voedingsmiddelen. Micro-organismen in voedingsmiddelen Boek 3. Microbiële ecologie van voedingsmiddelen Vol. 1. Factoren die het leven en de dood van micro-organismen beïnvloeden. ISBN:0123635012 Academic Press, Londen.

ICMSF (1986). Internationale Commissie voor microbiologische specificaties voor voedingsmiddelen. Micro-organismen in voedingsmiddelen Boek 2. Bemonstering voor microbiologische analyse: principes en specifieke toepassingen. Editie. ISBN:0802056938 Universiteit van Toronto Press, Toronto.

ICMSF (1988). International Commission on Microbiological Specifications for Foods Microorganisms in Foods Book 4. Toepassing van het Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)-systeem om de microbiologische veiligheid en kwaliteit te waarborgen. ISBN: 0632021810 Blackwell wetenschappelijke publicaties, Oxford.

ICMSF (1996). Internationale Commissie voor microbiologische specificaties voor voedingsmiddelen Micro-organismen in voedselboek 5. Microbiologische kenmerken van voedselpathogenen. ISBN:041247350X Blackie Academic & Professional, Londen.

ICMSF (2011) International Commission on Microbiological Specifications for Foods Microorganisms in Foods Boek 8. Gebruik van gegevens voor het beoordelen van procescontrole en acceptatie van producten. ISBN:978-1-4419-9373-1 Springer-Verlag, New York.

ICMSF (2018) International Commission on Microbiological Specifications for Foods Microorganisms in Foods Book 7. Microbiological Testing in Food Safety Management. Editie. ISBN: 0306472627 Springer-Verlag, New York.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2001) ISO 17410:2001 Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Horizontale methode voor het tellen van psychrotrofe micro-organismen. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2005) ISO 17025:2005 Algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2013) ISO 48331:2013 Microbiologie van de voedselketen -- Horizontale methode voor de telling van micro-organismen - Deel 1: kolonietelling bij 30 graden C door de gietplaattechniek. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2016) ISO 18744:2016 Microbiologie van de voedselketen -- Detectie en opsomming vancryptosporidiumEnGiardiain verse groene bladgroenten en bessen. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2016) ISO 161401:2016 Microbiologie van de voedselketen -- Methodevalidatie -- Deel 1: Woordenschat. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2016) ISO 161402:2016 Microbiologie van de voedselketen -- Methodevalidatie -- Deel 2: protocol voor de validatie van alternatieve (gepatenteerde) methoden tegen een referentiemethode. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2017a) ISO 152161:2017 Microbiologie van de voedselketen -- Horizontale methode voor de bepaling van hepatitis A-virus en norovirus met behulp van real-time RT-PCR-deel 1: kwantificeringsmethode. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2017b) ISO 18465:2017 Microbiologie van de voedselketen -- Kwantitatieve bepaling van emetisch toxine (cereulide) met behulp van LC-MS/MS. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2017c) ISO 218721:2017 Microbiologie van de voedselketen -- Horizontale methode voor de bepaling vanvibrospp. -- Deel 1: Detectie van potentieel enteropathogeenvibro vibro choleraEnvibroInternationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2017d) ISO 22964:2017 Microbiologie van de voedselketen – Horizontale methode voor de detectie vanCronobacterspp. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2017e) ISO 65791:2017 Microbiologie van de voedselketen -- Horizontale methode voor de detectie-opsomming en serotypering vanSalmonella-- Deel 1: detectie vanSalmonellaspp. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2017f) ISO/TS 152162:2019 Microbiology of food and animal feed -- Horizontale methode voor de immuno-enzymatische detectie van staphylococcus enterotoxinen in voedingsmiddelen. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2017g) ISO/TS 15216-2:2019 Microbiology of food and animal feed -- Horizontale methode voor de detectie en telling van Enterobacteriaceae -- Deel 2: techniek voor het tellen van kolonies. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL STANDARDS ORGANISATION (ISO) (2019) ISO/TS 152162:2019 Microbiology of food and animal feed -- Horizontale methode voor de bepaling van hepatitis A-virus en norovirus in voedsel met behulp van real-time RT-PCR -- Deel 2: Methode voor kwalitatieve detectie. Internationale Organisatie voor Standaardisatie, Genève.

INTERNATIONAL LIFE SCIENCES INSTITUTE (ILSI) (2004) Een eenvoudige gids voor het begrijpen en toepassen van het concept van gevarenanalyse voor kritische controlepunten, editie. ISBN:1-57881-179-1 International Life Sciences Institute Europe, België. Geraadpleegd in juni 2019. Beschikbaar op:

https://ilsi.eu/publication/a-simple-guide-to-understanding-and-applying-the-hazard-analysis-critical-control-point-concept/

INSTITUUT VOOR VOEDINGSWETENSCHAP EN -TECHNOLOGIE (2018). Eten en drinken - Good Manufacturing Practice: een gids voor verantwoord beheer. Editie. ISBN-10:1119388449 Wiley-Blackwell, Londen.

JARVIS, B. (2007) Over de samenstelling van monsters voor kwalitatieve microbiologische tests. Brieven in toegepaste microbiologie, 45, 592-598.

JENSEN, I. & MOIR, C.J. (2003)Bacil cereusen andereBacilsoort. Kp. 14. In 'Door voedsel overgedragen micro-organismen die van belang zijn voor de volksgezondheid'. Ed. Hocking, AD-editie. ISBN:0957890710 Australian Institute of Food Science and Technology (NSW Branch), Sydney, blz. 445-478.

JORDAN, S. & LAVENDER, B. (20012) Catalogus van snelle microbiologische methoden, recensie nr. 1, editie ISBN: 978-0-907503-72-9 Campden & Chorleywood Food Research Association, Chipping Campden, VK.

JUNEIA, VK & SOFOS, J.N. (2010) Ziekteverwekkers en toxines in voedingsmiddelen: uitdagingen en interventies, American Society for Microbiology, Print ISBN: 9781555814595, e-ISBN: 9781555815936, DOI: 10.1128/9781555815936

KRAMER, JM & GILBERT, RJ (1989)Bacil cereusen andereBacilsoort. In 'Door voedsel overgedragen bacteriële pathogenen', Ed. Doyle, MP ISBN:0-8247-7866-9 Marcel Dekker, Inc. New York, VS. p.21-50

McMEEKIN, TA (Ed.) (2003) Detectie van ziekteverwekkers in voedsel. ISBN: 9781855736702 Woodhead Publishing Ltd, Cambridge.

MOSSEL, D.A.A., CORRY, J.E.L., STRUIJK, C.B. & BAIRD, R.M. (1995). Essentials van de microbiologie van voedingsmiddelen. Een leerboek voor gevorderden. ISBN-10:0471930369 John Wiley & Zonen, Chichester.

MURRAY, JG (1969) Een benadering van bacteriologische normen. Journal of toegepaste bacteriologie 32, 123-135.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1985) National Research Council (VS) Subcommissie voor microbiologische criteria, commissie voor voedselbescherming, Food and Nutrition Board. Een evaluatie van de rol van microbiologische criteria voor voedingsmiddelen en voedselingrediënten. ISBN-10:0-309-03497-3 National Academies Press, Washington D.C.

OH, E., McMULLEN, L. & JEON, B (2015) Hoge prevalentie van hyperaerotolerantieCampylobacter jejuniin pluimvee in de detailhandel met mogelijke implicaties voor menselijke infectie. Grenzen in de microbiologie 6, artikel 1263, doi: 10.3389/fmicb.2015.01263.

OH, E., McMULLEN, L., CHUI, L. & JEON, B. (2017) Differentiële overleving van hyperaerotolerantCampylobacter jejunionder verschillende gascondities. Frontiers in Microbiology, 8, artikel 954, doi: 10.3389/fmicb.2017.00954.

ROBERTS, D. & GREENWOOD, M. (2003) Praktische voedselmicrobiologie. Editie. ISBN:9781405100755 Blackwell Publishing, Oxford, VK.

SHAPTON, DA & SHAPTON, NF (red.) (1991) Principes en praktijken voor de veilige verwerking van voedingsmiddelen. ISBN:9781855733626 Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford.

WOOD, R. & CORRY, J.E.L. (2003) Kwaliteitsborging van laboratoriumprestaties. In 'Ziekteverwekkers in voedsel detecteren', Ed. McMeekin, TA ISBN: 9781855736702 Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, Chp. 5, blz. 93119.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 02/06/2023

Views: 5273

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.