Cetirizine - Bijsluiter (2023)

Table of Contents
1Wat is Cetirizine ratiopharm® Siroop en waarvoor wordt het gebruikt 2Wat moet u weten voordat u Cetirizinratiopharm ® Juice inneemt? Cetirizin ratiopharm®-sap mag niet worden ingenomen Cetirizin ratiopharm®-sap mag niet worden ingenomen Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Cetirizin ratiopharm®-sap Inname van Cetirizine ratiopharm® met andere geneesmiddelen Waarop moet u letten met eten en drinken? zwangerschap en borstvoedingsperiode Rijvaardigheid en het gebruik van machines Belangrijke informatie over enkele ingrediënten van Cetirizinratiopharm ® Juice 3Hoe Cetirizine ratiopharm® Siroop innemen? Hoe en wanneer moet u Cetirizine ratiopharm® Juice innemen? duur van inname Als u meer Cetirizine Ratiopharm®-sap heeft ingenomen dan u zou mogen Bent u vergeten Cetirizinratiopharm ® Siroop in te nemen? Als u stopt met het innemen van Cetirizine Ratiopharm® Siroop 4Welke bijwerkingen zijn mogelijk? Bloed- en lymfestelselaandoeningen lichaam als geheel hart-en vaatziekten oogziekten Ziekten van het maagdarmkanaal Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen ziekten van het immuunsysteem Lever- en galaandoeningen onderzoeken: Ziekten van het zenuwstelsel Psychiatrische ziekten Ziekten van de nieren en urinewegen aandoeningen van de luchtwegen Huid- en onderhuidaandoeningen 5Hoe bewaart u Cetirizine ratiopharm® Siroop 6Verdere informatie Welke stoffen zitten er in Cetirizine ratiopharm® Siroop? Hoe ziet Cetirizine ratiopharm® Siroop eruit en wat is de inhoud van de verpakking 7Prijsvergelijking - cetirizine Cetirizineprijsvergelijking

Cetirizinesap 1 mg/ml orale oplossing cetirizinedihydrochloride

1Wat is Cetirizine ratiopharm® Siroop en waarvoor wordt het gebruikt

Cetirizine dihydrochloride is het actieve ingrediënt in Cetirizine ratiopharm®-sap. Cetirizin ratiopharm®-sap is een anti-allergisch middel.

Bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar is Cetirizine ratiopharm® Siroop geïndiceerd voor:

 • Verlichting van nasale en oculaire symptomen bij seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rhinitis.
 • Verlichting van chronische netelroos (chronische idiopathische urticaria).

2Wat moet u weten voordat u Cetirizinratiopharm ® Juice inneemt?

Cetirizin ratiopharm®-sap mag niet worden ingenomen

 • als u overgevoelig bent voor de werkzame stof in Cetirizine ratiopharm®, een van de andere bestanddelen, hydroxyzine of andere piperazinederivaten (nauw verwante werkzame bestanddelen van andere geneesmiddelen).
 • als u een ernstige nierziekte heeft (ernstige nierfunctiestoornis met creatinineklaring lager dan 10 ml/min).

Cetirizin ratiopharm®-sap mag niet worden ingenomen

 • als u lijdt aan de zeldzame erfelijke aandoening fructose-intolerantie.

Bijzondere voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Cetirizin ratiopharm®-sap

Als u een verminderde nierfunctie heeft, vraag dan uw arts om advies; indien nodig neemt u een lagere dosis. Uw arts zal de nieuwe dosis bepalen.

Als u epilepsie heeft of risico loopt op convulsies, vraag dan uw arts om advies.

Er zijn geen interacties met merkbare effecten waargenomen tussen alcohol (bij een bloedspiegel van 0,5 promille, gelijk aan ongeveer een glas wijn) en cetirizine in normale doses. Zoals met alle antihistaminica wordt echter aanbevolen om gelijktijdig gebruik van alcohol te vermijden.

Als u een allergietest moet ondergaan, vraag dan uw arts of u een paar dagen voor de test moet stoppen met het gebruik van Cetirizine ratiopharm® Siroop, aangezien dit geneesmiddel het resultaat van een allergietest kan beïnvloeden.

Inname van Cetirizine ratiopharm® met andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt/gebruikt of kort geleden heeft gebruikt/gebruikt, ook als het geneesmiddelen zonder recept zijn. Vanwege de eigenschappen van cetirizine worden geen geneesmiddelinteracties verwacht.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voedsel heeft geen merkbaar effect op de opname van cetirizine.

zwangerschap en borstvoedingsperiode

Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Net als andere geneesmiddelen mag Cetirizin ratiopharm® niet worden ingenomen door zwangere vrouwen. Accidentele inname van het geneesmiddel door zwangere vrouwen mag niet leiden tot schadelijke effecten op de foetus. U moet echter stoppen met het gebruik van het medicijn. U mag Cetirizin ratiopharm® Siroop niet gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, aangezien cetirizine overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In klinische onderzoeken veroorzaakte Cetirizin ratiopharm® Juice in de aanbevolen dosis geen tekenen van verminderde alertheid, alertheid of rijvaardigheid. Als u van plan bent auto te rijden, instabiel te werken of machines te gebruiken, mag u niet meer dan de aanbevolen dosis gebruiken. U moet uw reactie op het geneesmiddel zorgvuldig controleren. Als u gevoelig bent, kan het zijn dat het gelijktijdig gebruik van alcohol of andere middelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken uw alertheid en reactievermogen kan aantasten.

Opmerking voor diabetici:

10 ml Cetirizin ratiopharm®-sap bevat 3,15 g sorbitol (overeenkomend met 0,8 g fructose), wat overeenkomt met ongeveer 0,26 broodeenheden. De calorische waarde is 8,2 kcal/3,15 g sorbitol.

Belangrijke informatie over enkele ingrediënten van Cetirizinratiopharm ® Juice

Cetirizine ratiopharm®-sap bevat sorbitol. Neem Cetirizin ratiopharm®-sap alleen in na overleg met uw arts als u weet dat u bepaalde suikers niet verdraagt. Cetirizine ratiopharm® Siroop bevat methyl (4-hydroxybenzoaat) en propyl (4-hydroxybenzoaat) die een (mogelijk vertraagde) allergische reactie kunnen veroorzaken.

3Hoe Cetirizine ratiopharm® Siroop innemen?

Hoe en wanneer moet u Cetirizine ratiopharm® Juice innemen?

Deze instructies zijn van toepassing tenzij uw arts u andere instructies heeft gegeven voor het gebruik van Cetirizine ratiopharm® Juice.
Volg deze instructies, anders werkt Cetirizine Ratiopharm ® Juice mogelijk niet goed.
De oplossing kan onverdund worden ingenomen. Gebruik voor het doseren de meegeleverde maatbeker.

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar

eenmaal daags 10 ml oplossing (= 10 mg)

Kinderen tussen 6 en 12 jaar

5 ml oplossing tweemaal daags (= 5 mg)

Kinderen van 2 tot 6 jaar

2,5 ml oplossing tweemaal daags (= 2,5 mg)

Patiënten met matig tot ernstig nierfalen

Patiënten met matig nierfalen wordt aangeraden eenmaal daags 5 ml van de oplossing (= 5 mg) in te nemen.

Als u de indruk heeft dat het effect van Cetirizine ratiopharm® te zwak of te sterk is, neem dan contact op met uw arts.

duur van inname

De duur van de inname hangt af van het type, de duur en het beloop van uw klachten en wordt bepaald door uw arts.

Als u meer Cetirizine Ratiopharm®-sap heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u denkt dat u een overdosis Cetirizine ratiopharm® Siroop heeft ingenomen, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts zal dan beslissen welke actie eventueel moet worden ondernomen.

Na een overdosis kunnen de hieronder beschreven bijwerkingen met verhoogde intensiteit optreden. Bijwerkingen zoals verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, verwijding van de pupillen, jeuk, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, licht gevoel in het hoofd, versnelde hartslag, tremor en urineretentie zijn gemeld.

Bent u vergeten Cetirizinratiopharm ® Siroop in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een ​​vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Cetirizine Ratiopharm® Siroop

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van het geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4Welke bijwerkingen zijn mogelijk?

Zoals elk geneesmiddel kan Cetirizin ratiopharm® bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sinds het op de markt brengen zijn de volgende bijwerkingen gemeld. De frequenties van bijwerkingen zijn als volgt gedefinieerd:

 • Vaak: meer dan 1 op de 100 behandelde mensen en minder dan 1 op de 10 behandelde mensen
 • soms: meer dan 1 op de 1.000 behandelde mensen en minder dan 1 op de 100 behandelde mensen
 • zelden: meer dan 1 op de 10.000 behandelde mensen en minder dan 1 op de 1.000 behandelde mensen
 • zeer zelden: minder dan 1 op de 10.000 behandelde mensen
 • Niet bekend Frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Zeer zelden: trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes)

lichaam als geheel

Vaak: vermoeidheid

hart-en vaatziekten

Zelden: tachycardie (hart klopt te snel)

oogziekten

Zeer zelden: accommodatiestoornissen, wazig zien, oculogyratie (oncontroleerbare cirkelvormige beweging van de ogen)

Ziekten van het maagdarmkanaal

Vaak: droge mond, misselijkheid, diarree Soms: buikpijn

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Soms: asthenie (extreme vermoeidheid), malaise
Zelden: oedeem (zwelling)

ziekten van het immuunsysteem

Zelden: allergische reacties, sommige ernstig (zeer zelden)

Lever- en galaandoeningen

Zelden: abnormale leverfunctie

onderzoeken:

Zelden: gewichtstoename

Ziekten van het zenuwstelsel

Vaak: duizeligheid, hoofdpijn
Soms: paresthesie (abnormaal gevoel van de huid)
Zelden: convulsies, bewegingsstoornissen
Zeer zelden: syncope, tremor, dysgeusie (veranderde smaakzin)
Niet bekend: geheugenverlies (amnesie), geheugenstoornissen

Psychiatrische ziekten

Vaak: slaperigheid
Soms: agitatie
Zelden: agressie, verwardheid, depressie, hallucinaties, slapeloosheid
Zeer zelden: tics

Ziekten van de nieren en urinewegen

Zeer zelden: abnormaal urineren

aandoeningen van de luchtwegen

Vaak: faryngitis, rhinitis

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: jeuk, huiduitslag
Zelden: urticaria
Zeer zelden: oedeem, gefixeerde medicijnuitbarsting

Methyl (4-hydroxybenzoaat) en propyl (4-hydroxybenzoaat) kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken, waaronder vertraagde reacties.

Als u een van de hierboven beschreven bijwerkingen ervaart, vertel dit dan aan uw arts. Bij het eerste teken van een overgevoeligheidsreactie moet u stoppen met het gebruik van Cetirizine ratiopharm®. Uw arts zal dan beslissen over de ernst en eventuele maatregelen die nodig kunnen zijn.

Vertel het uw arts of apotheker als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter staan.

5Hoe bewaart u Cetirizine ratiopharm® Siroop

Bewaar het geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Gebruik Cetirizine ratiopharm® Juice niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de container. Cetirizine ratiopharm®-sap is na opening 6 maanden houdbaar. Na opening niet boven 25 °C
opslaan.

6Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in Cetirizine ratiopharm® Siroop?

 • De werkzame stof van Cetirizin ratiopharm®-sap is cetirizine. 10 ml (overeenkomend met 2 maatbekers) bevat 10 mg cetirizinedihydrochloride.
 • De andere bestanddelen zijn: sorbitoloplossing 70% (kristalliserend) (Ph.Eur.), glycerol, propyleenglycol, natriumacetaat, methyl (4-hydroxybenzoaat), propyl (4-hydroxybenzoaat), natriumsaccharine, azijnzuur 99%, aroma (banaan), gezuiverd water.

Hoe ziet Cetirizine ratiopharm® Siroop eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Heldere en kleurloze vloeistof.
Cetirizin ratiopharm® sap zit in verpakkingen van
75ml en 150ml beschikbaar.

Farmaceutisch ondernemer
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm

Fabrikant
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

Fabrikant:
ratiopharm

7Prijsvergelijking - cetirizine

Cetirizineprijsvergelijking

Voor de aankoop raden we de apotheekprijsvergelijking Sparmedo.de aan. Daar worden de prijzen van meer dan 70 gecertificeerde postorderapotheken vergeleken, waarbijCetirizinegoedkoop te bestellen.

Prijzen vergelijken

Op deze pagina vindt u gebruiksaanwijzingen voor medische producten en medicijnen. De informatie is afkomstig van de productfabrikanten zelf - we hebben deze zojuist samengesteld. Het bezoeken van deze website kan een arts niet vervangen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 27/03/2023

Views: 5259

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.